Da var FrPs landsmøte overstått og det er på tide å reflektere over det som har blitt gjort.
Jeg veldig fornøyd med at mange av sakene som har opptatt meg ble tatt opp på møtet og jeg tror flere av vedtakene vil glede mange av dere trofaste FrPere der ute.

Et sterkere forsvar

Forsvaret har dessverre forfalt i mange år. Dette er noe FrP har vært opptatt av og snakket mye om. Det er derfor en stor glede å meddele at det på møtet ble vedtatt å øke forsvarsbudsjettet med 180 milliarder ekstra de neste 20 årene. Målet med dette er å sikre at Norge har et troverdig og robust forsvar i møtet med dagens sikkerhetspolitiske klima.
En viktig årsak til dette vedtaket er det dårlige forholdet NATO har fått til Russland i forbindelse med annektering av Krim og destabilisering av Ukraina. Disse forholdene minner om de vi så under den kalde krigen og det er derfor naturlig at også Norges forsvar bygges opp. Denne opptrappingen bør begynne allerede i 2017. Vi har også gått inn for opprettelsen av et «Forsvarets infrastrukturfond» som skal dekke investeringskostnader utenfor det ordinære forsvarsbudsjettet.

Den gode asylpolitikken

Vi har gått inn for en grunnleggende reform av Norges asylpolitikk. Dette omfatter at dagens ordning må erstattes med hjelp i nærområdene, der flere kan hjelpes med de samme pengene. Vi ønsker også at Norge skal ta initiativ til en reform av Schengen-avtalen slik at indre grenser kan opprettholdes – bakgrunnen for dette er at Schengens ytre grensekontroll i våre øyne har havarert.
Vi mener også at Norge må vurdere å stille seg utenfor EUs kvoteordning for flyktninger og Tyrkia-avtalen. Vi ønsker også ytterligere fokus på å returnere flyktninger og innvandrere uten beskyttelsesbehov. Videre vil vi arbeide for at etablering av asylmottak krever godkjennelse fra lokale folkevalgte.
Kanskje viktigst av alt, vi ønsker at norsk statsborgerskap kun skal innvilges etter avlagt troskapsløfte til Norge.

FM Nettet

Etter ønske fra mange av våre velgere har vi bedt Stortingsgruppen arbeide for å bevare FM nettet. En viktig grunn til dette er å hindre NRK fra å oppnå monopol på radio da DAB utstyr har vist seg å være for dyrt for mange uavhengige radiostasjoner.

EUs våpendirektiv

EU har fremmet forslag om et nytt våpendirektiv som i sin nåværende form vil ramme de fleste norske jegere. Slik forslaget nå er skrevet vil det forby nesten alle halvautomatiske våpen. Dette kan ikke FrP godta. Vi mener at Norge må komme med «innledende, overordnede merknader» til endringsforslag i våpendirektivet og har derfor bedt stortingsgruppen og regjeringsapparatet sørge for at Norges interesser i denne saken blir ivaretatt.

 

Les mer her