TrafikkDrammen har blitt en flott by som vi kan være stolte av. Slik har det ikke alltid vært. Tidligere var byen først og fremst kjent for å være en tidkrevende og frustrerende trafikkflaskehals. Nå er Drammen kjent som Elvebyen, og stadig flere velger å flytte hit på grunn av byens unike kvaliteter. Mange lurer på hvordan de kan kopiere suksessen, og derfor kommer folk langveisfra for å lære byutvikling her. Sannheten er at transport er et nøkkelelement i Drammens vinneroppskrift, og at byen aldri hadde greid å bli Norges beste by uten store investeringer innen infrastruktur. Utviklingen er ikke ferdig, og strategien om å kombinere et variert kultur- og næringsliv med våre natur- og miljøkvaliteter bør fortsette. 

For å fortsette den gode utviklingen, vil det fremover være behov for store nye infrastrukturinvesteringer i og rundt Drammen. Dette må staten finansiere, fordi det er helt urimelig at folk og næringsliv skal tvinges til å betale bompenger når vi vet at den rødgrønne regjeringen har bestemt at bare 18 av 55 mrd. kroner i statlige bil- og drivstoffavgifter brukes på det statlige veinettet. Fremskrittspartiets forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 innebar 289,6 mrd. kroner mer til vei, tilsvarende en økning på 92 prosent. Dette er mye penger over en tiårsperiode, men overskuddet på statsbudsjettet for bare 2013 alene er faktisk estimert til 355,1 mrd. kroner. Da er det kanskje fornuftig i å investere litt mer i samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturprosjekter i Drammensregionen, i stedet for eksempel å investere nesten 100 mrd. kroner i usikker japansk statsgjeld som i første kvartal ga en negativ avkastning på 4,1 prosent. Det er også viktig å ta med i regnestykket at nye trygge veier beviselig reduserer antall dødsulykker på veiene og næringslivets transportkostnader.

I Drammensregionen er vi også avhengig av et godt kollektivtilbud, og FrP går inn for en kjempesatsing på investeringer i jernbanenettet og bussruter. Ett av mine favorittpunkter i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013 er derfor forslaget om 900 mill. kroner til skattefritak for kollektivkort betalt av arbeidsgiver.  Dette vil ifølge Finansdepartementets beregninger føre til 175 000 flere solgte kollektivkort hver måned og gi kollektivselskapene store inntekter til anskaffelse av busser, trikker og vogner. Tenk hva dette vil kunne bety for Drammen og Drammensregionen.

Fremskrittspartiets politikk har gjennom en årrekke bidratt til den gode utviklingen i Drammen, mens stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet konsekvent har motarbeidet byen når det gjelder nødvendige samferdselsinvesteringer. Jeg synes det er beklagelig at alle de andre partiene ønsker å bygge en mur rundt Drammen, en bomring, der man skal flå byens innbyggere, byens næringsliv og tilreisende turister for bompenger. Jeg er imidlertid optimistisk når det gjelder hvordan en ny regjering med et sterkt FrP kan være en medspiller i Drammens fremtidige utvikling, og at man kan bygge og videreutvikle Drammen som en by som ikke er omgitt av en mur av bomstasjoner.