Løven gjesper

Den norske løve gjesper seg igjennom tiden hvor den burde rustet seg mot fremtidens store utfordringer

Da er statsbudsjettets hovedtall og skatteopplegg behandlet i Stortinget. Finansdebatten varte over 14 timer.. Jeg vil si at i et statsbudsjett med en utgiftsside på 1065 mrd. kroner og en inntektsside på ufattelige 1300 mrd. kroner skulle det være mye forskjellig å debattere.

Debatten ble imidlertid ganske ensidig, og regjeringspartiene fokuserte i hovedsak på én ting: formuesskatten. Inntektene fra denne utgjør litt over én prosent av statens inntekter. Så da får vi bare konstatere at valgkampen er i gang.

Og la meg derfor bare slå fast: FrP ønsker ikke at folk med millioninntekter skal betale null i skatt, og vil foreta grep for å sikre at alle med skatteevne bidrar. Men formuesskatten skal vekk fordi den er skadelig for norske virksomheter, norske arbeidsplasser og norsk eierskap. Å tvinge noen til å ta ut utbytte fra bedriften for å betale formuesskatt er å tvinge noen til å fjerne investeringsmuligheter som knytter seg til arbeidsplasser i bedriften.

1065 mrd. kroner
Men la meg snakke litt om de andre milliardene. Få grep gjøres for å få velferdsstaten til å fungere bedre, man vegrer seg for viktige omstillinger, og Sigbjørn Johnsen som ryddegutt for å få bukt med offentlig sløsing har vi sett lite til. Statsbudsjettet øker år for år. Det samme gjør oljepengebruken. Men dette handlingsrommet går ikke i stor nok grad til vekstfremmende tiltak som infrastruktur, forskning og kunnskap. Ryddegutten sover.

Mer penger er nemlig ikke alltid løsningen, og noen må betale. Du og jeg må skatte. Norge taper konkurransekraft, industrien investerer mindre og det norske folk blir stadig mindre produktive. Oljepengene brukes for å slippe å ta omstillinger. Samtidig ser vi et Europa i krise, ja, men når landene har omstrukturert seg og forbedret sine offentlige sektorer og systemer, da kommer de til å være slagkraftige.

Derfor må vi i Norge sørge for gode skoler som gir gode hoder, helsevesen som får oss friske raskt, veier som fører mennesker og varer trygt og hurtig frem, og et skattesystem som ikke flytter arbeidsplasser ut av landet.

Lønnsomme veier
I forbindelse med statsbudsjettet foreslo FrP nettopp dette. Vi ønsker statlige selskap som bygger samfunnsøkonomisk lønnsomme vei- og banestrekninger, løsrevet fra politikernes hestehandel. 15 mrd. kroner i egenkapital skulle være en god start som burde kunne gi nødvendig forutsigbarhet. Og husk at veier gir samfunnet penger tilbake i form av reduserte kostnader for de som benytter dem. Noen hevder at vi får tilbake kr 3,50 for hver krone som investeres. I USA regner man 6-gangern på US interstate highway.

Vi satte av 1,5 mrd. kroner til raskere pasientbehandling og vi foreslo økte bevilgninger til skole, universitet og forskning.

Til tross for disse satsningene foreslo FrP totalt sett å kutte statens utgifter med 18,6 mrd. kroner etter at vi hadde foretatt våre prioriterte påplusninger. Skattebetalernes penger må brukes med omhu, statens omfang er på mange områder for stort, og bidrar ikke til nødvendig verdiskapning. Og skattelettelser må i lengden balanseres.

16 000 kroner
Så var det skattelettelser. Formuesskatten har jeg nevnt, og den er heller ikke det viktigste i vårt skatteopplegg. FrP prioriteter skattelettelser til folk flest. Omtrent uansett hva du tjener ville du med FrPs opplegg betalt 5600 kroner mindre i skatt på lønn. Likt for alle. Vi har beregnet at en husstand med to voksne og to barn ville fått bedret sin familieøkonomi med 16 000 kroner i året med vårt opplegg. Dette er absolutt velferd.

For å imøtekomme de vanlige beskyldningene om at FrPs politikk vil føre til ulykke for norsk økonomi har vi også i år sent vårt alternativ til Statistisk sentralbyrå for gjennomgang med sine modeller. Svaret derfra var økt BNP, lavere rente og lavere arbeidsledighet. Gode virkninger på norsk økonomi.

Nå skal det sies at de beregnede virkningene var små. Og modellen er selvfølgelig heller ikke 100 pst. nøyaktig. Men resultatene gir lite grunnlag for svartmaling. FrP ønsker selvfølgelig en ansvarlig økonomisk politikk for trygge arbeidsplasser og gode bedrifter å jobbe i. Det som bekymrer oss er at slumrer mens nødvendige krafttak trekker ut i tid. Joda, vi har det godt i Norge. Men med en regjering som over tid ikke tar viktige grep, kan vi en dag våkne til økonomisk mareritt.