DørbankerBoligprisene har økt betydelig de siste ti årene, og der hvor det tidligere var lett for en enslig førstegangsetablerer å komme inn på boligmarkedet er det blitt vanskelig. Med mindre man har noen å kjøpe sammen med, rike foreldre eller store oppsparte midler, kan man glemme å komme inn på boligmarkedet i de store byene. Hvordan reagerer regjeringen? Jo, ved systematisk å gjøre det enda vanskeligere, over hele fjøla.

Boligprisene har steget betraktelig de siste ti-tolv årene. Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at prisene for boliger på landsbasis er nær doblet fra 2000 til i år. Veksten er størst i de store byene, f.eks hele 44% på bare tre år i min egen hjemby Drammen.

Ord som «inflasjon», «prisfest» «eksplosiv vekst» sitter løst i mediene – og hos mange politikere. Det er kanskje lett å la seg sjokkere av tallene, og så dirre av harme mens man tordner mot griske meglere og ville budrunder. «DETTE MÅ REGULERES» roper de, for mennesker som tror at fremtiden kan vedtas liker dårlig at prisene endres uten at de har vedtatt det først.

Resten av oss kaller prisendringene for «markedet», og det er noe som styres av elementære regler. Dette har med mye mer enn bare ville budrunder å gjøre. Dette er ikke bare «en boble» presset frem av iver hos formidlerne. Det burde være åpenbart for enhver at det har skjedd fundamentale endringer på tilbuds- og etterspørselsiden de siste 20-30 årene som har ført til dagens prisutvikling.

Prisene tvinges opp av en rekke forhold
Årsakene til boligprisveksten er;

 • Gunstig økonomi hos kjøperne
  • langvarig lav rente, noe som igjen skyldes internasjonale forhold og ikke minst ringvirkningene av «finanskrisen» av 2008
  • langvarig lav arbeidsledighet, dvs slik at folk flest har mer penger samtidig som mer penger er i omløp
  • historisk store arveoppgjør og mindre barneflokker har spyttet enorme pengesummer inn i kjøpekraften
 • Politisk regulering
  • forbud mot å bygge en rekke steder i byene, så som i skog og mark, parker, høyden, dyrket mark, strandsonen osv, slik at ferre nye boenheter kan bygges på samme areal
  • verning av gammel bybebyggelse fører til massive renovasjonskostnader og vesentlig mindre gunstig utnyttelse av jorda
  • man har ikke lov til å gjøre noe særlig av byggearbeidet selv, noe som gjør at kostnaden til håndtverkere blir høyere
  • man må søke det offetnlige om tillatelse for veldig mange forhold som burde kunne reguleres fritt av markedet, noe som igjen gir dårligere utnyttelse av areal/bygningsmasse
  • langdryg og byråkratisk behandling i kommunene gir økte kostnader
  • det offentlige pålegger en lang rekke svært fordyrende krav til nybygg, så som;
   • handicaptilpassede bad
   • miljømotiverte regler om tykkelse på vegger, ventilasjonskapasitet osv
   • påbud om heis
   • universell utforming (man har jo gode erfaringer med det fra Sovjetunionen…)
 • Endringer i samfunnet
  • vi har hatt en massiv innvandring til Norge som har ført til en betydelig befolkningsøkning i de delene av Norge innvandrere erfaringsmessig bosetter seg, nemlig byene
  • nordmenn ønsker å bo bynært

Som vi kan se er det en lang rekke grunner som bokstavlig talt tvinger prisene i været. Alle reguleringene, forbudene og begrensningene fra de rødgrønne får konsekvenser for prisen, og det må de snart kunne ta inn over seg.

Så lenge et tilstrekkelig antall nordmenn fortsetter å være velstående vil boligprisene fortsette å øke selv om sosialistene tyner de fattigste.

Regjeringens respons
Regjeringspartiene ønsker å gjøre noe, det er tydelig. De har snakket om å regulere seg til en kunstig lav pris, å fjerne skattefritak for boligrealisasjon, å fjerne gjeldsfradraget, og de har rent faktisk gjort det mye vanskeligere for unge å få boliglån. Konsekvensen av å opprettholde reguleringer, rasle med sabelen og samtidig stramme inn kredittmarkedet skaper økt risiko og dårligere vilkår for de med dårlig råd; unge, enslige og andre uten oppsparte midler klarer ikke å komme seg inn på boligmarkedet. Samtidig er det veldig mange som har god råd, og som alt er i boligmarkedet; de nyter godt av at prisene fortsetter å øke som følge av regjeringens politikk.

Resultatet er en ond sirkel hvor de som ikke alt er i boligmarkedet får en høyere inngangsbillett, mens de som er i boligmarkedet kan skumme enda mer av boligprisutviklingen. Det ironiske er at de reguleringsivrige sosialistene faktisk er med på å skape et klasseskille; mellom de som eier boligen sin, og de som må leie i mange, mange år fremover.

Og hvor urettferdig vil det ikke føles, de som for noen måneder siden, (før Finanstilsynet kom med sitt krav til bankene om å ha 15% egenkapital) solgte sin bolig før de kjøpte ny (følte seg ansvarlig fordi de ikke kjøpte ny før de solgte den de hadde). Og så i mellomtiden, mens de er på let etter ny leilighet, så blir de stengt ute av boligmarkedet, fordi det plutselig har kommet nye regler til egenkapitalkrav. En privat eid bank får ikke selv gi en individuell vurdering av kunden. Bestemt av byråkrater i Finanstilsynet. Uten politisk behandling i Stortinget. Snakk om uforutsigbarhet for boligkjøpere i Norge!

Boligbygging
Det må bli enklere å bygge nytt!

Fremskrittspartiets politikk
Jeg og Fremskrittspartiet ønsker ikke mer regulering, men mindre. Førstegangskjøperne må hjelpes inn i boligmarkedet ved å redusere egenkapitalkravet innenfor et visst tak, ikke stenges ute ved å heve taket! Alle nordmenn bør ha anledning til å eie sin egen bolig, selv om de kanskje må akseptere 30 m2 på østkanten fremfor 60 m2 på vestkanten i første omgang.

Gjør det enklere og billigere å bygge; det er ingen rasjonell grunn til at boligen DU bygger skal møte samfunnets fremtidige krav. Når du bygger er det jo for å møte DINE krav, og om boligen din vil være funksjonabel for deg bør være din risiko – ikke samfunnets. Sagt på en annen måte; du må da selv kunne bestemme hva slags egenskaper hjemmet ditt skal ha. Dessuten bør de strenge kravene til fagarbeid lempes på – det er, tross alt, veldig mye man kan gjøre selv, for egen risiko.

Noe av boligprisveksten er det ikke mulig å unngå med de midler samfunnet vårt aksepterer. Så lenge folk flest har mange penger vil prisene stige enten til prisene blir så høye av seg selv at folk flest ikke klarer å gå høyere, eller til det bygges mer og billigere. De rødgrønne må akseptere at boligprisutviklingen er kommet for å bli, og ta inn over seg årsakene. Hvis de vil være med på å gjøre noe med prisutviklingen på ordinære boliger må de gjøre noe med sin egen reguleringskåthet og henfallenhet til byråkratisering. Det er de rødgrønne som har makten, og da bør de styre! Brukt den politiske makten til å gjøre det enklere å bygge, enklere å komme inn på boligmarkedet og enklere å forutse fremtiden! De må slutte å bruke makten de har fått til å straffe det brede lag av befolkningen.

Jeg og kollegaer på Stortinget har fremmet forslag for å gjøre det enklere for førstegangsetablerere. Du kan lese mer om komitebehandlingen og den forestående debatten i Stortinget her:   
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=51880

Her kan du lese hele forslaget:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-029/