tusenlapperStatsbudsjettet fremlegges i morgen, mandag 8. oktober. Hva bør vi egentlig forvente? Mye går veldig bra i Norge. Takket være at ”vi vant i lotto”. Vi fant olje! Oljenæringen smører norsk økonomi. Årlige investeringer har økt fra ca. 60 mrd kroner til ca. 200 mrd. kroner på ti år. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har anslått at arbeidsledigheten hadde vært nesten 100.000 høyere uten oljenæringens stimulans inn i norsk økonomi.

Samtidig tar vi oss råd til at ca. 700.000 nordmenn i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Vi har et voksende byråkrati, et stort skjemavelde og en offentlig sektor som ikke stimulerer til tilstrekkelig effektivisering. Det underinvesteres i viktig realkapital slik som infrastruktur, bygningsmasse (sykehus og skoler som forfaller), og forskning. Det er ikke bærekraftig på sikt.

Vi må stimulere folk til å jobbe. Landet trenger arbeidskraft. Det må lønne seg å jobbe.

Noen av Fremskrittspartiet virkemidler og løsninger på dette er:

 • Kutt i inntektsskatt (primært økt minstefradrag). Det vil øke folks arbeidstilbud, spesielt for de med lave og middels inntekter.
 • Kutt i skatt kan også medføre mer moderat lønnsoppgjør neste år, slik at næringslivets konkurranseevne styrkes.

Vi må stimulere næringslivet til å investere mer. Det kan vi få til ved å:

 • gi bedre avskrivningsregler
 • gradvis fjerne formueskatt, som diskriminerer norsk eierskap
 • fjerne særnorske avgifter/restriksjoner som svekker lønnsomheten

Vi må kutte byråkratiet:

 • ved å redusere skjemavelde
 • gi økt lokal styring i arealsaker og sterkt redusere/fjerne fylkesmannens innsigelsesrett
 • bedre innkjøpsordninger i offentlig sektor kan i følge Menon (i en rapport for Akademikerne) spare 45 milliarder kroner

Vi må satse mer på infrastruktur. Betydelig mer. Ved å:

 • endre måten vi finansierer veier og jernbaner.  Opprette egne selskap for utbygging av hovedveier og jernbane.  Finansieres som Avinor, Statkraft etc (kan få løpende inntekter fra øremerking av noen bilrelaterte avgifter)
 • ha klare visjoner om å satse stort på bedre vei og jernbane rundt store byer og effektive motorveier mellom store byer
 • bedre konkurranseforholdene fra nærskipsfart, for å avlaste hovedveinettet og jernbanen

Andre viktige områder som Stortinget bør prioritere ved 2013-statsbudsjett:

JUSTISSEKTOREN

Fjorårets terrorangrep viste at Norge ikke er godt nok forberedt. Det er det nok fortsatt ikke. Bl.a. kunne justisminister Grete Faremo fortelle til 22.juli-kommisjonen at det er utarbeidet en rapport som viser hva polititjenestemenn bruker arbeidstiden til. Sitat: ”her fant man ut at bare 1 – en – prosent av tiden går til patrulje”. Det sier litt. Fredagens utgave av Drammens Tidende kunne overraskende fortelle at Søndre Buskerud Politidistrikt nå hadde 15 færre politistillinger enn fjoråret. Dette p.g.a. dårlig økonomi. Så vi bør nok forvente kraftig økning av midler til politiet. Både til drift og investeringer. Noen viktige punkter:

 • Beredskapssenter (og starte planlegging av sentre i de øvrige landsdeler)
 • Helikopter – landsdekkende beredskap
 • Jobbgaranti til alle nyutdannede politistudenter
 • Oppstart bygging av nye soningsplasser innenfor eksisterende murer
 • Moderne IKT utstyr i politiet (ref NRK sak hvor polsk politik kjøpte IKT med norske midler, mens norsk politi ikke har midler til slikt utstyr)

FAMILIE/KULTUR

 • Flere/løpende barnehageopptak
 • 100 pst. økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager
 • Løft og økt mangfold i barnevernet (styrket førstelinje, fleksibel institusjonsbruk)
 • Styrke vilkårene for frivillige organisasjoner
 • 1,2 mrd. til momskompensasjon
 • Forutsigbar og lik momssats for tilsvarende varer (e-aviser og -litteratur kontra papir)

KOMMUNAL/FORNYELSE

 • styrke kommuneøkonomien, hvor nye midler øremerkes til eldre, skole, barnevern og rus/psykiatri
 • finne løsninger som effektiviserer administrasjon og intern logistikk i offentlig administrasjon (ref ovennevnte Menon rapport)
 • satse mer på IKT-løsninger. Det må settes klare tidsfrister og at man får på plass en ambisiøs IKT-satsing

BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKK

 • stimulere økt boligbygging og avvikle 15-prosentkravet til egenkapital for kjøp av bolig
 • gjennomgå plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter med tanke på forenkling.

STATLIG FORVALTNING

 • landets digitaliseringsstrategi må gjennomgås, finne helhetlig plattformer som kommuniserer sammen på tvers av ulike deler av offentlige sektor.

INNVANDRING OG INTEGRERING

 • det må igangsettes arbeid med å bygge lukkede mottak
 • til å få permanent oppholdstillatelse strammes inn

KIRKE, UTDANNING OG FORSKNING

 • behov for et krafttak innen realfag og verdiskapende forskning
 • realfagene må prioriteres gjennom hele utdanningsløpet
 • bedre ordninger for lærlinger i arbeidslivet, deriblant redusert arbeidsgiveravgift
 • verdiskapende forskning må styrkes, deriblant incentivordningene, herunder Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Skattefunn, gjeninnføring av gaveforsterkningsordningen etc

ENERGI/MILJØ

 • styrke Investeringene i strømnettet for å modernisere det, særlig av overføringskabler mellom landsdelene
 • styrking av petroleumsforskningen.  

NÆRING/HANDEL

 • nettolønnsordning for norske sjøfolk (Dersom det ikke ligger inne oppjusteringer av refusjonstaket fra Regjeringen, vil FrP fremme tallforslag om lønns- og prisjustering av refusjonstaket fra og med 1.juli 2008 samt fremme verbalforslag om å få en lovfestet fullverdig nettolønnsordning)
 • grensehandelspakke (prioritet er å få reversert tollskjerpelsene som Regjeringen har signalisert på ost og kjøtt, men også kutte andre tollhøymurer)
 • markedsføring av Norge (økt reiselivssatsing) – man må øke markedsføringen av Norge i det tradisjonelle markedet, d.v.s. Europa og USA, herunder oppjustering av filmen i EPCOT

HELSESEKTOREN

 • et felles IKT-system for hele helsesektoren, som gir samme kommunikasjonsutstyr i alle sykehus og som kan linkes opp til primærhelsetjenesten
 • en opptrappingsplan for investering i medisinsk-teknisk utstyr og sykehusbygg
 • midler til kjøp av private behandlingsplasser i spesialisthelsetjenesten og rusomsorgen
 • øremerkede midler til eldreomsorgen, både bygging og drift av plasser(ligger under kommunal sitt ansvarsområde)
 • kompensere kommunene for skjevhet som følge av samhandlingsreformen(bør tas i nysalderingen)

ARBEID OG SOSIAL

 • jobbstrategi for å få flere i arbeid og færre på trygd
 • herunder ligger tiltak rettet mot mennesker med nedsatt arbeidsevne, funksjonshemmede, og psykisk utviklingshemmede, som f. eks flere tiltaksplasser

PENSJON

 • fjerning av avkorting for gifte og samboende pensjonister
 • fjerne underreguleringen av pensjon under utbetaling (faktorfradrag 0,75)

ALVORLIG SYKE BARN OG UNGE

 • herunder midler til oppfølging av representantforslaget om bedre pleiepenger for alvorlig syke barn
 • økte bevilgninger til fattigdomsbekjempelse, samt til ulike tiltak innen sosialt entreprenørskap i samspill med frivillige lag – og foreninger

FUNKSJONSHEMMEDE

 • bedre ordningen for trygdebiler
 • fjerne 26 års grensen for hjelpemidler for ferie og fritidsutstyr
 • styrke ordningen for arbeids- og utdanningsreiser
 • lese- skrivehjelp for å kvalifisere flere til arbeid fremfor trygd

NAV

 • styrke bevilgningene til nødvendig IKT-satsing
 • tiltak mot trygdemisbruk
 • eget handlingsprogram rettet mot mennesker som står i fare for å havne på uføretrygd

Dette var noen viktige momenter. Så får vi se hva regjeringen legger frem for Stortinget i morgen.

Send meg gjerne en epost hvis du har noen tanker om hva vi bør prioritere i vårt forslag til statsbudsjett for 2013.

Mailadresse: jhr@stortinget.no