GravsteinDet første Fremskrittspartiet, Høyre og de andre ikkesosialistiske partiene gjør når vi får regjeringsmakt i 2013, er å avskaffe norsges mest forhatte skatt – arveavgiften! Og det er det mange gode grunner til at vi skal!

Dobbeltbeskatning
Den første gode grunnen er at arveavgiften er en veldig upopulær dobbeltbeskatning.

Man tjener penger gjennom et langt liv, og Staten tar med begge hender; først arbeidsgiveravgift, så inntektsskatt, trygdeavgift, toppskatt osv, så må man betale mva på alt man kjøper. Eller, ikke alltid; kjøper man fast eiendom må man betale dokumentavgift, eiedomsskatt, kommunale avgifter osv i stedet. Hvis man på tross av Statens grådighet klarer å bygge opp en formue, så må man jammenmeg i tillegg betale formueskatt. Og om man tilgodeser noen mer gaver, f.eks til barna i etableringsfasen, eller etterlater seg formue når man dør, så må barna eller eventuelle andre arvinger betale arveavgift.

Pengene man gir til sine nærmeste blir skattlagt gang på gang på gang i levende live, og når man dør, ja, da skal Staten ha enda litt til. Det er å gå alt for langt i å tyne folk!

Utidig grafsing
Den andre gode grunnen er at det er en tid for alt, og tiden til å pusse den store og mektige Skatteetaten på borgerne våre er ikke når man har med familieinterne forhold å gjøre. Jeg synes ikke at Staten bør blande seg inn i om foreldre f.eks har lyst til å hjelpe sine barn økonomisk, og jeg finner det støtende at en saksbehandler skal sitte og vurdere rimligheten av beløpene foreldre støtter sine barn med i studietiden .

Arvinger tvinges til å realisere
Noen ganger vil man arve en eiedom som har stor afeksjonsverdi i tillegg til høy markedsverdi, så som ei hytte som har vært i familien i generasjoner. Man får en arveavgift fastsatt utfra full markedsverdi, som om hytta var en pengesekk, men hvis man ønsker å beholde hytta i familien kan det være veldig urimlig å arveavgiftsbelegge den. I ytterste konsekvens kan man være tvunget til å selge den arvede eiendommen for å få råd til arveavgiften.

Spekulasjon
Et stort problem med arveavgiften er at formuesmasser verdsettes svært ulikt. Arver man penger må man betale arveavgift regnet ut fra 100% av kroneverdien. Arver man fast eiendom kan man jukse seg til et lavere arveavgiftsgrunnlag, eller skryte på seg et større for å jukse med senere tapsfradrag. Arver man aksjer får man arveavgiften regnet av maksimalt 60% av aksjenes verdi, og arver man landbruk slipper man i mange tilfeller med ingen arveavgift overhodet.

Hva foreldrene dine har bestemt seg for å plassere pengene sine i avgjør ofte hva slags arveavgift du får beregnet når du arver pengene. Det er skattepolitisk sett veldig uheldig.

Vilkårlighet
Verdsettelse, dvs Skatteetatens spekulasjon i hva det du mottar i arv eller gave er verdt, er ingen eksakt vitenskap. Avhengig av hvilke opplysninger du gir, hvilke opplysninger Skatteetaten har, hva det er du arver, samt en lang rekke andre forhold, er med på å skape et enormt sprik i arveavgiftsgrunnlaget. Du kan i noen tilfeller risikere å bli massivt overbeskattet, og i andre tilfeller slippe med en brøkdel. Om du ikke forstår konsekvensene over tid av et vedtak, og du tror at Skatteetatens verdsettelse er rett selv om den er dramatisk gal, noe som kan være tilfellet ved verdsettelse av fast eiendom, risikerer du en massivt mye høyere gevinstbeskatning ved senere realisasjon. Altså; det at du stoler på saksbehandlerne nå kan i verste fall føre til en mangedobling av skatten din senere.

Skatt er et forferdelig vanskelig område. Når jeg snakker med jurister og advokater som jobber med skatterett, så vegrer de seg ofte for å svare med mindre jeg tilfeldigvis spør om noe som ligger i kjernekompetansen deres. En jurist som f.eks er veldig flink på gevinstbeskatning vil ofte være svært motvillig til å svare på spørsmål om frivillig mva-registrering. Og om jeg finner han som kan reglene om frivillig registrering godt nok til å hjelpe med en tilpasset løsning, så vegrer han seg normalt helt for å si noe om arveavgiftstilpassing. Det er rett og slett få jurister som har dybdeinnsikt i hele skatteretten – normalt kan de bare deler godt. Og vanlige borgere, uten juridisk kompetanse overhodet, skal forutsettes å forstå hvordan dette voldsomme regelverket henger sammen – og i tillegg sørge for at Skatteetaten fatter riktig vedtak? Det sier seg selv at det er håpløst.

Det første skrittet på veien til bedre oversikt, er å fjerne arveavgiften. Kompleksiteten, tilpassingsmulighetene, forvaltningskostnadene og den samfunnsøkonomiske kostnaden forsvarer ikke det beskjedne provenyet fra arveavgiften.

Arveavgiften svekker skattemoralen
Det siste viktige argumentet for å fjerne arveavgiften, er at den svekker skattemoralen.

Du vil måtte betale skatt også når vi kommer i regjering. Jeg tror alle forstår at Staten må ha inntekter for å kunne finansiere sykehus, politi, forsvar, pensjoner, trygdeordninger osv. Fremskrittspartiet vil ikke avskaffe skatter og avgifter, men vi vil at skattene og avgiftene skal være rimlige, enkle å forvalte, enkle å sette seg inn i, og ikke minst forutsigbare. Vi i Fremskrittspartiet tror at skattebetalere som ved hva de betaler i skatt, som ser hva skattepengene går til, og som ser at dårlig pengebruk slås ned på, er tilfredse skattebetalere. Jeg tror at den jevne skattebetaler bare ønsker litt mer fornuft inn i Statens pengeforvaltning; både på inntektssiden og utgiftssiden.

Arveavgiften representerer urimlighet og vilkårlighet, og det liker ingen. Kombinert med de enorme tilpassingsmulighetene i reglene tror jeg at den jevne borger med rette oppfatter arveavgiften som tilfeldig; gjør man A må man betale hundretusenvis i arveavgift, og gjør man B slipper man å betale noe som helst. Når man samtidig ser hvordan Skatteetatens arveavgiftsforvaltning enten er overdrevet agressiv i noen tilfeller, og svært passiv i andre tilfeller, er det med på å skape misnøye og mistro. Når arveavgiften i seg selv allerede er svært upopulær, så er resultatet, under ett, at skattemoralen svekkes betydelig. Borgerne våre mister gradvis respekten for systemet fordi de ser hvordan det slår galt ut, gang på gang. Det er svært alvorlig.

Dette er nok det beste argumentet for å fjerne arveavgiften helt, og det umiddelbart. Folk flest aksepterer å betale skatt, men arveavgiften er upopulær hos de fleste. Det koster lite å fjerne den, og konsekvensene av å fjerne den er bedret skattemoral.

Mitt løfte til deg, er at arveavgiften skal fjernes ved aller første anledning. Med DIN hjelp blir den anledningen  årsskiftet 2013-2014!